O škole

CMI-ESMA Praha má za sebou dvaadvacetileté působení jako pobočka zahraniční vysoké školy v oblasti ekonomického vzdělávání zaměřeného jak na bakalářský stupeň, tak i na program MBA. Škola byla otevřena jako společný projekt Czech Management Institutu Praha a Vysoké školy marketingu a řízení ESMA Barcelona v r. 1994. Tato organizace vznikla v přímém důsledku uzavření Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím, která byla ratifikována a vstoupila v platnost dne 10. 12. 1992, kde se předpokládá úzká spolupráce mezi vysokými školami. Z tohoto důvodu jsme vždy měli podporu ze strany Velvyslanectví Španělska. Základním posláním školy je příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro manažerskou a podnikatelskou činnost. Škola nabízí bakalářské a MBA programy. MBA program je postgraduální profesionální program a není totožný s magisterským vysokoškolským vzděláním.

Tento projekt vznikl ještě před přijetím Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, který umožnil vznik soukromých vysokých škol v ČR. V posledních letech škola změnila zahraničního partnera. V současné době je zahraničním partnerem business school cm-institut v Madridu (Escuela de Negocios). Od roku 1994 škola připravovala studenty v tříletém bakalářském studiu a od roku 1996 i v programu MBA (Master of business administration).

Škola je součástí České asociace MBA škol Cambas a je touto organizací akreditována.

V bakalářském studiu studijní program reagoval  na obecné požadavky bakalářského studia z hlediska jeho rozsahu minimálně 1800 vyučovacích hodin v prezenční formě studia. Učební plán je v některých oblastech (ekonomická teorie, cizí jazyky aj.) totožný s učebními plány ekonomických fakult veřejných vysokých škol, v jiných oblastech ( hospodářská politika, podniková ekonomika, podnikový management aj.) je širší a sloužil naopak pro inspiraci při přípravě bakalářských programů některých veřejných i soukromých vysokých škol. Učební plán zahrnuje také několik tzv. tréninkových předmětů spojených s budoucí prací manažera či podnikatele (management II. -tvořivé řešení problémů, rétorika, psychodiagnostika, manažerská etika a komunikativní dovednosti, racionální čtení), tedy předmětů, které nebývají obvykle součástí učebních plánů ekonomických fakult. Učební program zahrnuje přípravu ve dvou cizích jazycích s cílem dosáhnout aktivní úrovně jejich znalostí.

Výuka je realizována 30 týdnů v prvním i druhém roce studia. Třetí ročník má zkrácený letní semestr kvůli zpracování bakalářských diplomových prací s tím, že všechny případně odpadlé učební hodiny jsou nahrazeny. Pojetí a program studia jsou srovnatelné s pojetím a programy studia na obdobných školách v Evropské unii.

Vysoká úroveň studia je dána nejenom výběrem členů pedagogického sboru školy, který je složen ze zkušených pracovníků vysokých škol a praxe, ale také srovnatelnými požadavky při hodnocení úrovně studia. Studijní program obsahuje 12 bakalářských zkoušek, 23 dílčích zkoušek a řadu zápočtů (včetně zápočtů klasifikovaných). Studium je uzavíráno obhajobou bakalářské diplomové práce.

V MBA programu (Master of business administration) obsahuje ve dvou letech studia 450 h. přímé výuky ve dvou dnech výuky v týdnu a předpokládá dalších 450h. domácí přípravy na zkoušky, seminární práce k jednotlivým předmětům a závěrečnou diplomovou práci. Učební plán obsahuje studijní disciplíny teoreticky i prakticky orientované na vzdělávání managerů a podnikatelů. Obsahuje i tři tréninkové předměty (kreativní management, rétorika, psychodiagnostika pro managery a podnikatele).

Z 28 předmětů se skládá 24 zkoušek a 3 diplomové zkoušky. Závěr studia obsahuje 3 závěrečné diplomové zkoušky a obhajobu diplomové práce, která má převážně aplikační charakter (řeší praktickou situaci s využitím vědomostí získaných studiem).

Výuku zajišťují pedagogové z vysokých škol i specialisté z praxe.

 

CMI využívá při výuce aktivizující didaktické metody. V řídící radě školy a pedagogickém sboru pracují osoby, které svůj profesionální život zasvětily otázkám vzdělávání dospělých a zejména manažerů. Výuka nemá charakter jednostranného předávání vědomostí, ale cílem je i rozvoj dovedností a návyků budoucích či současných manažerů a podnikatelů. K samozřejmostem ve výuce patří používání audiovizuálních učeben, používání simulačních metod, případových studií, praktických příkladů. Podporována je skupinová výuka a týmová práce.

Orientace na spolupráci se Španělskem vzešla jednak z požadavku obohatit působení zahraničních vzdělávacích institucí i o subjekty z jiných států (než např. USA, Velké Británie, SRN), využít zkušenosti zahraniční školy z působení v tržní ekonomice (španělské vysoké školy patří k těm, které se nejlépe umísťují v celosvětových žebříčcích škol MBA), z chápání Španělska jako vstupní brány pro podnikání s Jižní Amerikou. Počátkem 90. let byla ESMA Barcelona první škola ze Španělska, která uzavřela dohodu o spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze. Studijní plány dávají možnost absolvovat část studia (jeden semestr) ve Španělsku.

CMI uskutečňuje výuku v bakalářském studiu od r. 1994 (první absolventi studia ukončili v r. 1997). Dosavadní zkušenosti ukazují, že absolventi jsou dobře připraveni jak pro praxi, tak pro pokračování studia v navazujícím magisterském studiu na veřejných i soukromých vysokých školách nebo na programu MBA v naší škole.

V roce 1997 zařadilo MŠMT ČR CMI-ESMA Praha do vyhlášky, kterou se na studenty vztahují sociální výhody poskytované studentům vysokých škol v ČR. Toto rozhodnutí MŠMT vycházelo z kladného stanoviska především Fakulty podnikohospodářské VŠE, že studijní program je srovnatelný se studijním programem této fakulty a že absolventi CMI-ESMA Praha mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu na této fakultě bez nutnosti skládat rozdílové zkoušky. VŠE našim absolventům až do roku 2013 nostrifikovala bakalářské diplomy. V roce 2013 VŠE odmítla nostrifikovat naše bakalářské studium z důvodu, že španělská vysoká škola není v seznamu evropských univerzitních škol. Jak dřívější španělský partner ESMA Barcelona,  tak současný španělský partner cm-institut Madrid jsou business school (Escuela de Negocios) a nejsou tudíž školy univerzitní. MŠMT ČR nezařadila do současnosti business school mezi vysoké školy, i když poskytují vysokoškolské vzdělání na celém světě.

Škola od roku 2004 provádí průzkumy svých absolventů, orientované na míru jejich spokojenosti s celkovou úrovní a s organizací studia, tak i s úrovní jejich uplatnění v podnikové praxi. Výsledky této zpětné vazby ukazují na poměrně vysoké hodnocení úrovně školy a její schopnost připravovat absolventy na prestižní pozice v podnikové praxi.

Mezi naše absolventy patří náměstek generálního ředitele cestovní kanceláře Čedok, poslanec parlamentu ČR, náměstkyně poslance parlamentu ČR, hejtmani krajů, tajemník Akademie věd ČR, mluvčí vlády ČR, osoby samostatně výdělečně činné v různých oblastech podnikání – lékaři, farmaceuti, veterináři, novináři, majitelé výrobních podniků, lázní a jiných organizací, manažeři v českých i nadnárodních podnicích i bankách i jiných organizacích.

Společenský život fakulty býval bohatý – imatrikulace, promoce, plesy a majálesy, kterých se vedle studentů a jejich rodinných příslušníků zúčastňovali i učitelé a představitelé Španělského velvyslanectví a velvyslanectví různých Latinskoamerických států. V současnosti jsme od těchto akcí ustoupili pro malý zájem studentů a konají se pouze slavnostní promoce v Betlémské kapli.