Otázky a odpovědi

Jakým způsobem je možno uhradit školné?

Školné se hradí  bezhotovostním převodem na účet CMI – ESMA vedený u České spořitelny, a.s., číslo účtu 140771309/0800. Ke správné identifikaci platby je třeba uvést své rodné číslo jako variabilní symbol a do textu pro příjemce uvést jméno studenta. Případně je možné platit v kanceláři školy v hotovosti.

Pracovní vytížení mi neumožňuje účast na všech přednáškách, mohu se přesto přihlásit ke studiu?

Účast na přednáškách není, vyjma tréninkových předmětů, povinná. Studenti mohou probíranou látku nastudovat samostudiem z předané studijní literatury a prezentací, které mají k dispozici.

Kolik stojí základní studijní literatura, je možno jí půjčit v knihovně?

Základní studijní literatura je zahrnuta v ceně školného. Studenti obdrží potřebné materiály zpravidla při zahájení výuky každého nového předmětu. Podklady použité přednášejícimi na přednáškách mají navíc k dispozici v elektronické podobě. V případě zájmu o vypůjčení další literatury mohou využít služeb školní knihovny.

Jakým způsobem jsou ověřovány znalosti studentů?

Znalosti studentů požadované osnovami jsou prověřovány prostřednictvím zkoušek majících různý charakter. Mezi nejběžnější typy patří písemné testy, ústní zkouška či řešení případových studií. Forma zkoušky je oznámena vyučujícím vždy při zahájení výuky daného předmětu.

Na jak dlouho dopředu mají studenti k dispozici rozvrh výuky?

Aktuální rozvrh výuky je studentům k dispozici vždy na semestr dopředu.

Poskytuje škola v rámci školného studijní literaturu?

U každého předmětu rozlišujeme „Základní studijní literaturu“, která je v ceně školného a kterou zajišťuje škola v tištěné nebo elektronické podobě (touto literaturou mohou být i zpracované přednášky lektora) a „Doplňující studijní literaturou“, kterou si dle svého uvážení pořizují studenti na vlastní náklady. Výuka je vždy podložena základní studijní literaturou v rozsahu potřebném pro úspěšné složení zkoušky z daného předmětu.

Nabízíte i dálkovou formu studia?

Studentům, kteří se nemohou z vážných důvodů zúčastnit výuky a zkoušek v řádných termínech, nabízíme možnost sestavení individuálního studijního plánu. Na základě písemné žádosti studenta mu škola v takovém případě individuálně stanoví závazné termíny pro splnění studijních povinností. Uvedeným způsobem lze řešit například situace spojené s dlouhodobým pobytem v zahraničí, vysláním na pracovní stáže, těhotenstvím či mateřstvím.

Je třeba v průběhu studia programu MBA | region cestovat do sídla školy v Praze?
Veškerá výuka včetně řádných termínů zkoušek a diplomových zkoušek je realizována ve výukových prostorech v regionech. Cesta do sídla CMI v Praze je nutná pouze na obhajobu diplomového projektu v závěru studia nebo za účelem účasti na opravném termínu zkoušek.