O škole

Czech Management Institute – Praga Didacta, s.r.o., dříve CMI – ESMA Praha má za sebou 24 let úspěšného působení jako pobočka zahraniční vysoké školy v oblasti ekonomického vzdělávání, zaměřeného jak na bakalářský stupeň, tak i na program MBA. Škola byla otevřena jako společný projekt Czech Management Institutu Praha a Escuela Superior de Marketing y Administración (ESMA) Barcelona v r. 1994, v přímém důsledku uzavření Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím, která byla ratifikována a vstoupila v platnost dne 10. 12. 1992. Ve smlouvě se předpokládá úzká spolupráce mezi vysokými školami, z tohoto důvodu jsme vždy měli podporu ze strany Velvyslanectví Španělska. Základním posláním školy je příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro manažerskou a podnikatelskou činnost. Škola nabízela bakalářské a MBA programy. V současné době nabízí pouze program MBA. MBA program je postgraduální profesionální program a není totožný s magisterským vysokoškolským vzděláním.

Tento projekt vznikl ještě před přijetím Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, který umožnil vznik soukromých vysokých škol v ČR. V posledních letech škola změnila zahraničního partnera. Od roku 1994 škola připravovala studenty v tříletém bakalářském studiu a od roku 1996 i v programu MBA (Master of Business Administration).

Škola je součástí České asociace MBA škol CAMBAS a je touto organizací akreditována.

V bakalářském studiu studijní program reagoval  na obecné požadavky bakalářského studia z hlediska jeho rozsahu minimálně 1800 vyučovacích hodin v prezenční formě studia. Učební plán byl v některých oblastech (ekonomická teorie, cizí jazyky aj.) totožný s učebními plány ekonomických fakult veřejných vysokých škol, v jiných oblastech (hospodářská politika, podniková ekonomika, podnikový management aj.) byl širší a sloužil naopak pro inspiraci při přípravě bakalářských programů některých veřejných i soukromých vysokých škol. Učební plán zahrnoval také několik tzv. tréninkových předmětů spojených s budoucí prací manažera či podnikatele (management II. -tvořivé řešení problémů, rétorika, psychodiagnostika, manažerská etika a komunikativní dovednosti, racionální čtení), tedy předmětů, které nebývají obvykle součástí učebních plánů ekonomických fakult. Učební program zahrnoval přípravu ve dvou cizích jazycích s cílem dosáhnout aktivní úrovně jejich znalostí.

Výuka je realizována v rozsahu 30 týdnů v prvním i druhém roce studia. Třetí ročník má zkrácený letní semestr z důvodu zpracování bakalářských diplomových prací s tím, že všechny případně odpadlé učební hodiny jsou nahrazeny. Pojetí a program studia jsou srovnatelné s pojetím a programy studia na obdobných školách v Evropské unii.

Vysoká úroveň studia byla dána nejenom výběrem členů pedagogického sboru školy, který je složen ze zkušených pracovníků vysokých škol a praxe, ale také srovnatelnými požadavky při hodnocení úrovně studia. Studijní program obsahoval 12 bakalářských zkoušek, 23 dílčích zkoušek a řadu zápočtů (včetně zápočtů klasifikovaných). Studium bylo uzavíráno obhajobou bakalářské diplomové práce.

 MBA program (Master of Business Administration) nabízí denní, kombinované a distanční studium. V denní formě obsahuje ve dvou letech studia 450 hodin přímé výuky ve dvou dnech výuky v týdnu a předpokládá dalších 450 hodin domácí přípravy na zkoušky, seminární práce k jednotlivým předmětům a závěrečnou diplomovou práci. Učební plán obsahuje studijní disciplíny teoreticky i prakticky orientované na vzdělávání manažerů a podnikatelů. Obsahuje i tři tréninkové předměty (kreativní management, rétorika, psychodiagnostika pro manažery a podnikatele).

Z 28 předmětů se skládá 24 zkoušek a 3 diplomové zkoušky. Závěr studia obsahuje 3 závěrečné diplomové zkoušky a obhajobu diplomové práce, která má převážně aplikační charakter (řeší praktickou situaci s využitím vědomostí získaných studiem).

Výuku zajišťují pedagogové z vysokých škol i specialisté z praxe.

 

CMI využívá při výuce aktivizující didaktické metody. V řídící radě školy a pedagogickém sboru pracují odborníci, kteří svůj profesionální život zasvětili otázkám vzdělávání dospělých a zejména manažerů. Výuka nemá charakter jednostranného předávání vědomostí, ale cílem je i rozvoj dovedností a návyků budoucích či současných manažerů a podnikatelů. K samozřejmostem ve výuce patří používání audiovizuálních učeben, používání simulačních metod, případových studií, praktických příkladů. Podporována je skupinová výuka a týmová práce.

Orientace na spolupráci se Španělskem vzešla jednak z požadavku obohatit působení zahraničních vzdělávacích institucí i o subjekty z jiných států (než např. USA, Velké Británie, SRN), využít zkušenosti zahraniční školy z působení v tržní ekonomice (španělské vysoké školy patří k těm, které se nejlépe umísťují v celosvětových žebříčcích škol MBA), z chápání Španělska jako vstupní brány pro podnikání s Jižní Amerikou. Počátkem 90. let byla ESMA Barcelona první škola ze Španělska, která uzavřela dohodu o spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze. Studijní plány dávaly možnost absolvovat část studia (jeden semestr) ve Španělsku.

CMI uskutečňovalo výuku v bakalářském studiu od r. 1994 (první absolventi studium ukončili v r. 1997). Dosavadní zkušenosti ukazují, že absolventi jsou dobře připraveni jak pro praxi, tak pro pokračování studia v navazujícím magisterském studiu na veřejných i soukromých vysokých školách nebo v programu MBA na naší škole.

V roce 1997 zařadilo MŠMT ČR CMI-ESMA Praha do vyhlášky, kterou se na studenty vztahují sociální výhody poskytované studentům vysokých škol v ČR. Toto rozhodnutí MŠMT vycházelo z kladného stanoviska především Fakulty podnikohospodářské VŠE, že studijní program je srovnatelný se studijním programem této fakulty a že absolventi CMI-ESMA Praha mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu na této fakultě bez nutnosti skládat rozdílové zkoušky. VŠE našim absolventům až do roku 2013 nostrifikovala bakalářské diplomy. V roce 2013 VŠE odmítla nostrifikovat naše bakalářské studium z důvodu, že španělská vysoká škola není v seznamu evropských univerzitních škol. Jak dřívější španělský partner ESMA Barcelona,  tak současný španělský partner CESMA Madrid jsou business school (Escuela de Negocios) a nejsou tudíž školy univerzitní. MŠMT ČR nezařadilo do současnosti business school mezi vysoké školy, i když poskytují vysokoškolské vzdělání na celém světě.

Škola od roku 2004 provádí průzkumy svých absolventů, orientované na míru jejich spokojenosti s celkovou úrovní a s organizací studia, tak i s úrovní jejich uplatnění v podnikové praxi. Výsledky této zpětné vazby ukazují na poměrně vysoké hodnocení úrovně školy a její schopnost připravovat absolventy na prestižní pozice v podnikové praxi.

Mezi naše absolventy patří lidé, kteří zastávají významné funkce – náměstek generálního ředitele cestovní kanceláře Čedok, poslanec parlamentu ČR, náměstkyně poslance parlamentu ČR, hejtmani krajů, tajemník Akademie věd ČR, mluvčí vlády ČR, osoby samostatně výdělečně činné v různých oblastech podnikání – lékaři, farmaceuti, veterináři, novináři, majitelé výrobních podniků, lázní a jiných organizací, manažeři v českých i nadnárodních podnicích i bankách i jiných organizacích.

Společenský život fakulty býval bohatý – imatrikulace, promoce, plesy a majálesy, kterých se vedle studentů a jejich rodinných příslušníků zúčastňovali i učitelé a představitelé Španělského velvyslanectví a velvyslanectví různých Latinskoamerických zemí. V současnosti jsme od těchto akcí ustoupili a konají se pouze slavnostní promoce v Betlémské kapli nebo v Akademii věd ČR.